Продължете към съдържанието

По проекта ще бъде изготвена интернет-платформа за заетост на младежи, напускащи институциите за алтернативна грижа в СО

Проектът на ФАР „Интернет-платформа за заетост на младежи, напускащи институциите за алтернативна грижа в СО“ ще представя услугите и програмите на СО за заетост на младежи, вкл. с физически увреждания. Ще представя работодателите, програмите им за менторство, обучение и заетост на младежи, израснали и напускащи институциите за алтернативна грижа в СО, вкл. с физически увреждания: обучения, стажове и възможности за заетост, видео-материали, публикуване на обяви и др. Ще дава възможност за публикуване на обяви от страна на младежите за търсене на работа и още много функционалности за навлизане на пазара на труда. 

Стотици младежи годишно напускат около 30 центъра за алтернативна грижа в СО. Връзките с различните служби, осигуряващи подкрепа са институционално опосредствани и след напускането на системата, младежите трябва да се справят сами, което при липса на умения често води до декласиране. След напускане на услугата формалната връзка с възпитателите и управителите прекъсва, което затруднява процеса на подкрепа. Данните показват, че най-важните области на подкрепа, които биха улеснили интегрирането, са намирането на работа и жилище. 

Интернет-платформата е иновативен инструмент и подкрепяща среда за намиране на работа и постигане на финансова самостоятелност на младежите след напускане на системата на грижа. Платформата ще осигури модерен и виртуален достъп на младежите до ключова информация за осъществяваните от СО програми и услуги за заетост и кариерно ориентиране, интерактивно запознаване с работодателите, техните предприятия и работни места, обяви

Ще дава бърза и лесна информация за запознаване с нормативната уредба за труд и насоки за започване на първа работа. Обучителна информация, вкл. видео за презентационни умения и всичко за намирането на работа. Тестове, насоки и услуги за професионално ориентиране.

Ангажирането на обществеността в подкрепа на тези младежи е от съществено значение за постигането на тяхната реализация, а платформата ще даде такава възможност на всички страни – институциите, неправителствения сектор и работодателите да имат пряко участие и поглед върху процесите.

Нашата организация ще обучи и включи в поддръжката на платформата младежи от институциите.

Платформата ще бъде функционална към месец ноември 2022 година.

Подкрепете като споделите!
fb-share-icon