Продължете към съдържанието

 Законодателството и нормативната уредба на труд 

Насърчителни мерки за работодатели

 1. Мярка – наемане на безработни лица до 29-годишна възраст
Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)
Основна целОсигуряване на заетост на безработни младежи за срок от 18 месеца.
Целева групаБезработни лица до 29-годишна възраст, насочени от дирекция “Бюро по труда”.
Субсидии за работодателяЗа всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:       1. Трудово възнаграждение, в размер на:
       – 650 лв. за лица със средно и по-ниско образование;
       – 700 лв. за лица с висше образование /наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование/.           2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;        3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;          4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;           5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.
Период на субсидиранене повече от 9 месеца
Права, задължения и санкции на работодателяда разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 18 месеца; да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 18 месеца; на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ; на разкритото работно място могат да се назначават безработни лица, насочени от ДБТ, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца; при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаРаботодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки: да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка; След одобрение от Съвета за сътрудничество: да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет,  след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

   *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.

 • Мярка – наемане на младежи с трайни увреждания, военноинвалиди, както и на младежи от социални заведения
Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания , военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си
(чл. 36, ал.2 от ЗНЗ)
Основна целОсигуряване на заетост на безработни младежи за срок от 18 месеца.
Целева група·Безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания или военноинвалиди; ·Младежи от социални заведения, завършили образованието си.
Субсидии за работодателяЗа всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:       1. Трудово възнаграждение, в размер на:
       – 650 лв. за лица със средно и по-ниско образование;
       – 700 лв. за лица с висше образование /наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование/.            2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;        3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;           4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.              5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.
Период на субсидиране· не повече от 9 месеца
Права, задължения и санкции на работодателя· да разкрие работни места и ги запази не по-малко от 18 месеца; · да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от  18 месеца; · на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ; · при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаНасърчителниата мярка по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ се ползва от работодателите при следния ред: 1. дирекция “Бюро по труда” публикува информация на информационното табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта за финансовите средства по насърчителните мерки, за които може да сключва договори с работодатели; 2. работодателят подава заявка за свободно работно място и ползване на средствата по т. 1 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и документи за обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 от ППЗНЗ; 3. заявките, подадени от работодатели, които отговарят на условията по чл. 50, ал. 1, се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на средствата по т. 1; 4. в срок до 10 работни дни от подаването на заявката дирекция “Бюро по труда” извършва оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ и уведомява одобрените работодатели; 5. в срока по т. 4 одобрените работодатели се обявяват на информационното табло на дирекция “Бюро по труда”; 6. дирекция “Бюро по труда” сключва договори в рамките на средствата по т. 1 с одобрените работодатели в срок до 30 дни от подаването на заявката; 7. оценката по т. 4 се извършва по методика, утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.

 • Мярка – заетост на продължително безработни
Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработните лица
(чл. 55в от ЗНЗ)
Основна целОсигуряване на заетост на безработни лица за срок от 12 месеца.
Целева групаБезработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочени от дирекция “Бюро по труда”.
Субсидии за работодателяЗа всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за:  1. Трудово възнаграждение, в размер на 710 лв. за пълно работно време;      2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;    4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО; 5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.
Период на субсидиранене повече от 6 месеца
Права, задължения и санкции на работодателяда разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца; да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 12 месеца; на обявеното работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ; при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаРаботодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки: да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни  работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка; След одобрение от Съвета за сътрудничество: да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет,  след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 55в от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.

 • Мярка – стажуване на младежи
Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване за безработни лица до 29-годишна възраст
(чл. 41 от ЗНЗ)
Основна целОсигуряване на заетост за стажуване за срок от 6 месеца.
Целева група· Безработни лица до 29-годишна възраст, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които нямат трудов стаж по тази професия.
Субсидии за работодателяЗа всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за: 1. Трудово възнаграждение, в размер на 650 лв.; 2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ; 4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО; 5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.
Период на субсидиране· не повече от 6 месеца
Права, задължения и санкции на работодателя· да разкрие работни места за стажуване; · да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 6 месеца; · при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаРаботодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки: · да подаде в ДБТ заявка по образец за разкрити работни места за стажуване и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка; След одобрение от Съвета за сътрудничество: · да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет,  след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

*Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 41 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.

 • Мярка – стажуване на безработни лица
Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване на безработни лица
(чл. 46 от ЗНЗ)
Основна целРазкриване на специални работни места за стажуване за срок от 12 месеца.
Целева групаБезработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които нямат трудов стаж по тази професия.
Субсидии за работодателяЗа всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за: 1. Трудово възнаграждение, в размер на 650 лв.; 2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ; 4.Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО; 5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.
Период на субсидиранене повече от 6 месеца
Права, задължения и санкции на работодателяда разкрие работни места за стажуване, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 12 месеца; да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 12 месеца; при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаРаботодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки: да подаде в ДБТ заявка по образец за разкрити работни места за стажуване и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка; След одобрение от Съвета за сътрудничество: да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет,  след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл.46 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.

 • Мярка – наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия
Насърчаване на работодатели-микропредприятия за първите пет разкрити работни места, на които са наети безработни лица
(чл. 50 от ЗНЗ)
Основна целРазкриване на работни места за осигуряване на заетост на безработни лица за срок от 18 месеца.
Целева група· Безработни лица, наети на първите пет разкрити работни места от Работодатели-микропредприятия
Субсидии за работодателяЗа всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за: 1. Трудово възнаграждение, в размер на 650 лв.; 2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ; 4.Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО; 5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.
Период на субсидиране· не повече от 9 месеца
Права, задължения и санкции на работодателя· да разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 18 месеца; · да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 18 месеца; · на разкритото работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ; · на разкритото работно място могат да се назначават безработни лица, насочени от ДБТ, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца; · при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаРаботодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки: · да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка; След одобрение от Съвета за сътрудничество: · да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет,  след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 50 от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.

 • Насърчаване на разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Насърчаване на работодателите в разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) (чл. 46а от ЗНЗ)
Основна целОсигуряване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица за срок до 18 месеца.
Целева групаБезработни лица
СубсидииЗа всяко насочено от ДБТ безработно лице, което отговаря на обявените от обучаващата институции критерии за прием, за участие в процедура на подбор при условията и по реда на Наредба № 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение), и с което е сключен договор по чл. 230, ал. 1 КТ, за времето, през което е било на обучението чрез работа, на работодателя се предоставят средства от Държавния бюджет* за: 1. Трудово възнаграждение за действително отработено време, в размер на 400 лв.; 2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т. 1. 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл.155 или по чл. 319 от Кодекса на труда. Обезщетенията за неизползван основен платен годишен отпуск са за сметка на Работодателя. 4. Възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. 5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя,  върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4, съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване; 6. Допълнително трудово възнаграждение за наставника, на когото работодателят е възложил да обучава в процеса на работа, наетото за обучение чрез работа безработно лице – 200 лв. На обучаващата институция, която в партньорство провежда обучението чрез работа (дуална система на обучение), се предоставят средства съгласно чл.30а, ал. 2 от ЗНЗ за времето на обучението за: Обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация (300 учебни часа) – 660 лв. максимален размер за едно  безработно лице; Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация (660 учебни часа) –   1 320 лв. максимален размер за едно  безработно лице; Обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация (960 учебни часа) –   1 980 лв. максимален размер за едно  безработно лице; Обучение за придобиване на квалификация по част от професията – 660 лв. максимален размер при 300 учебни часа, пропорционално на учебните часове, за едно  безработно лице.
Период на субсидиране за периода на обучението, но за не повече от 18 месеца.
Права, задължения и санкции на работодателяНа разкритите работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано по реда на ЗПОО, да осигурява заетост на безработни лица и да осигурява практическо обучение в реална работна среда на същите от наставник за периода на субсидирана заетост; Да сключи индивидуални трудови договори с одобреното/ите за обучение чрез работа (дуална система на обучение) лице/лица по чл. 230, ал. 1 от КТ, за срок не по-голям от 18 месеца, като им определи основно месечно трудово възнаграждение, не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната; При неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаНасърчителната мярка по чл. 46а от ЗНЗ се ползва от работодателите при следния ред: 1. дирекция “Бюро по труда” публикува информация на информационното табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта за финансовите средства по насърчителните мерки, за които може да сключва договори с работодатели; 2. работодателят подава заявка за свободно работно място и ползване на средствата по т. 1 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и документи за обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 от ППЗНЗ; 3. заявките, подадени от работодатели, които отговарят на условията по чл. 50, ал. 1, се одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на средствата по т. 1; 4. в срок до 10 работни дни от подаването на заявката, дирекция “Бюро по труда” извършва оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ и уведомява одобрените работодатели; 5. в срока по т. 4 одобрените работодатели се обявяват на информационното табло на дирекция “Бюро по труда”; 6. дирекция “Бюро по труда” сключва договори в рамките на средствата по т. 1 с одобрените работодатели в срок до 30 дни от подаването на заявката; 7. оценката по т. 4 се извършва по методика, утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 46а от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.
 • Схема за държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение
Схема за държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение  (чл.51 ал. 1 от ЗНЗ)
Основна целНасърчаване на работодателите да наемат безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда.
Целева групаБезработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца; Безработни младежи до 24-годишна възраст; Безработни лица с основно и по-ниско образование; Безработни лица над 50-годишна възраст
Субсидии за работодателяЗа всяко разкрито място, на което е наето лице от посочената целева група на работодателя ще се предоставя субсидия от Държавния бюджет* в размер 50 на сто от допустимите разходи за периода на субсидиране за: трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете “Пенсии”, “ТЗПБ” и “ОЗМ”, ДЗПО и НЗОК; фонд “Безработица”.
Период на субсидиранеСубсидията се отнася за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца
Права, задължения и санкции на работодателяда сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 3 месеца; при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
Процедура за кандидатстванеРаботодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки: да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и   необходимите документи за ползване на насърчителната мярка;   След одобрение от Съвета за сътрудничество: да представи документи за допустимост и сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет.
Допустими работодателиПредприятията, които осъществяват стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, в т.ч. в сектора на рибарството и аквакултурите, сектора на първичното селскостопанско производство и преработка и продажба на селскостопански продукти. Съобразно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 за преработка и продажба не се считат дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство по приготвяне на продукта за неговата първа продажба, първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели и всички дейности, свързани с подготовката на продукта за първа продажба. Изключение  за допустимост са дейностите, свързани с: преработката и продажбата на селскостопански продукти само в случаите когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители), улесняването на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, износа към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа и/ или с условие за използване на местни за сметка на вносни стоки.

* Отпускането на средства се осъществява под формата на схема за държавна помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.

 • Мярка – наемане на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване
Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване
(чл. 55г от ЗНЗ)
Основна целОсигуряване на заетост и обучение на конкретно работно място на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване за срок до 6 месеца.
Целева група· Безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация
Субсидии за работодателяЗа всяко наето за чиракуване безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за: 1.Трудово възнаграждение, в размер на 650 лв. при пълно работно време или в размер на 3,93 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време; 2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; 3.Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ; 4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО; 5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване; 6. Допълнително трудово възнаграждение за наставника, на когото работодателя е възложил обучението на безработното лице – 200 лв., но за не повече от 12 месеца.
Период на субсидиране·  не повече от 6 месеца за безработните лица; · до 12 месеца за наставника – при запазване на зетостта на наетото за чиракуване безработно лице за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.
Права, задължения и санкции на работодателя· да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 6 месеца; · да сключи със съответния наставник допълнително споразумение към основния му трудов договор за срок, не по-малък от 6 месеца; · при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаРаботодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки: · да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка; След одобрение от Съвета за сътрудничество: · да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет, след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г. средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 55г от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.

 1. Мярка – насърчаване на работодателите да наемат на работа на непълно работно време продължително безработни лица до 29-годишна възраст
  Насърчаване на работодателите да наемат на работа на непълно работно време продължително безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36а от ЗНЗ)
Основна целОсигуряване на заетост на безработни младежи за срок от 6 месеца.
Целева групаБезработни лица до 29-годишна възраст с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочени от дирекция “Бюро по труда”.
Субсидии за работодателяЗа всяко наето безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за: 1. Трудово възнаграждение, в размер на:     – 3,93 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време /за лица със средно и по-ниско образование/;
    – 4,23 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време  /за лица с висше образование, наети на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, е определено като завършена степен на висше образование/. 2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ; 4. Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;  5. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4, съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване.
Период на субсидиранене повече от 6 месеца
Права, задължения и санкции на работодателяда разкрие работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица, и ги запази не по-малко от 6 месеца; да сключи трудов договор /на непълно работно време/ с безработното лице за срок не по-малък от 6 месеца; на обявеното работно място може да назначи последователно повече от едно безработни лица, насочени от ДБТ; при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаРаботодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки: да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни  работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка; След одобрение от Съвета за сътрудничество: да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет, след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

  *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г.  средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 36а от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите не осъществяват стопанска дейност.

 1. Мярка – насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване
Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване (чл. 41а от ЗНЗ)
Основна целОсигуряване на заетост и обучение на конкретно работно място на безработни младежи с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване за срок до 6 месеца.
Целева групаБезработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация
Субсидии за работодателяЗа всяко наето за чиракуване безработно лице за времето, през което е било на работа, се предоставят средства от Държавния бюджет* за: 1.Трудово възнаграждение, в размер на 650 лв. при пълно работно време или в размер на 3,93 лв. почасово трудово възнаграждение за определеното непълно работно време; 2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;  3.Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ; 4.Паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО;      5.Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по т. 3  и т. 4., съгласно чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване;        6.Допълнително трудово възнаграждение за наставника, на когото работодателя е възложил обучението на безработното лице – 200 лв., но за не повече от 12 месеца.
Период на субсидиранене повече от 6 месеца за безработните лица; ·до 12 месеца за наставника – при запазване на заетостта на наетото за чиракуване безработно лице за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.
Права, задължения и санкции на работодателя·да сключи трудов договор с безработното лице за срок не по-малък от 6 месеца; ·да сключи със съответния наставник допълнително споразумение към основния му трудов договор за срок, не по-малък от 6 месеца; ·при неизпълнение на договора да възстанови получените средства, съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаРаботодател, желаещ да ползва преференцията, трябва да премине през следните стъпки: да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка; След одобрение от Съвета за сътрудничество: да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет, след извършване на оценка за допустимостта/съответствието на кандидата за минимална помощ.

 *Забележка: Съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013г. от 18.12.2013г.  средствата, които се предоставят на Работодателя от Държавния бюджет по чл. 41а от ЗНЗ, представляват минимална помощ (помощ „de minimis”). Правилото „de minimis” не се отнася за бюджетни предприятия/организации, при условие, че същите, не осъществяват стопанска дейност.

 1. Програма за заетост на младежи в областта на културата

І. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж по специалността на безработни младежи до 29-годишна възраст, завършили средно образоване с придобита квалификация по професия от професионално направление „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката или висше образование по специалност от област на висшето образование „Изкуства“, професионално направление „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.

ІІ. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, РАБОТОДАТЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Целеви групи на програмата са безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, завършили:
– средно образоване с придобита квалификация по професия от професионално направление „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката или
– висше образование по специалност от област на висшето образование „Изкуства“, професионално направление „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.

Работодатели по програмата са институти в областта на културата по Закона за закрила и развитие на културата, които осъществяват дейност в Република България.

Териториален обхват: Програмата се реализира на територията на цялата страна.

 1. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица (чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ)

Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица
(чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ)
Основна целОсигуряване на заетост на безработни лица в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес.
Целева групаБезработни лица, включително младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си, насочени от Агенцията по заетостта и наети на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес.
Субсидии за безработното лице· Месечно суми, в размер до 200 лв., за направените от лицето разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, при условие, че започва работа по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес.
Период на субсидиране· за периода на трудовото правоотношение, но не повече от 12 месеца
Условия за ползване на субсидиятаБезработните от целевата група могат да ползват субсидията, когато отговарят едновременно на следните условия: · насочени са от дирекция “Бюро по труда” за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес; · сменят настоящия/постоянния си адрес в населеното място по месторабота в срока по чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация; · не притежават жилищен имот в населеното място, в което са насочени за наемане на работа – за лицата, които ще ползват средства за наем на жилище; · не са прехвърляли собственост върху жилищен имот в населеното място, в което са насочени за наемане на работа, през предходните 24 месеца – за лицата, които ще ползват средства за наем на жилище.
Права, задължения и санкции на безработното лице· да постъпи на работа при работодател в населено място отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес; · да сключи трудов договор на пълно или непълно работно време; · при неизпълнение на договора да възстанови субсидиите съгласно договора с ДБТ.
ПроцедуратаБезработното лице, решило да започне работа в друго населено място, трябва да премине през следните стъпки: · да бъде насочено от дирекция „Бюро по труда” за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес; · да подаде заявление-декларация за ползване на средства по чл.42, ал.3 от ЗНЗ в дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е работното място, за което е одобрено  /същото може да бъде подадено и в ДБТ по местоживеене, от която е насочено лицето/; · да сключи договор с ДБТ за предоставяне на средства по чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ, в едномесечен срок от подаване на заявлението-декларация;
· да сключи и представи в ДБТ копие от трудовия договор в срок от 10 работни дни от сключването на договора с ДБТ;
· да представя ежемесечно документи за извършените разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет.