Продължете към съдържанието

“От началото на м. ноември 2015 г. Столична община участва в реализирането на  Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица” на Агенцията по заетостта, съгласно заповед № РД-01-571 от 30.06.2015 г., на Министъра на труда и социалната политика.

Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. За целта в общинската администрация са назначени на работа 4 лица на длъжност: „младши специалисти, младежки медиатори”. Същите са разпределени в Райони с висок процент на безработни млади хора на възраст от 18 до 29 г., които не участват в трудовата борса, не учат и не работят. Целта на медиаторите е насочена към мотивиране, разясняване и насочване на безработните лица към институциите, имащи пряко отношение към тяхното развитие.

Младежките медиатори изпълняват функцията на посредник между неактивните младежи, обект на Програмата и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от ДБТ. За целта те работят съвместно с експерти от различни институции, за да предложат пакет от услуги, които в максимална степен удовлетворяват индивидуалните потребностите на съответното безработно лице, планират и координират процеса на тяхното предоставяне.

ДБТ и общинските администрации съдействат на младежките медиатори за успешното изпълнение на дейностите по Програмата.

Срокът на изпълнение на програмата е до до 31.12.2024 г. Средствата за трудовото им възнаграждение и дължимите за сметка на работодателя осигурителни плащания се осигуряват от бюджета на Програмата и се превеждат чрез дирекциите „Бюра по труда”. “