Продължете към съдържанието

Абитуриентски бал 2024

Запознайте се с условията за приемане на дарения за нашата организация:

Общи условия за програма за еднократни и месечни дарения на Фондация “Програма Генерация”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фондация “Програма Генерация” е неправителствена организация, регистрирана по закона за ЮЛНЦ, чиято мисия е да развива обществено значима дейност за социалното включване на деца и младежи в риск.
1.2. ДАРИТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва еднократни и фиксирани регулярни дарения всеки месец чрез различни механизми за плащания, наричано ДАРИТЕЛ.
1.3. Методи за дарение са начините за извършване на индивидуални еднократни и месечни дарения, предвидени съгласно настоящите Общи условия.

МЕТОДИ ЗА ДАРЕНИЕ

2.1. Онлайн дарения и дарения чрез мобилни устройства.
2.2. Онлайн даренията се извършват на интернет страницата на Фондация “Програма Генерация” https://generation-program.com чрез уеб базираните платформи за онлайн разплащания на Paypal и Stripe.
А) ДАРИТЕЛЯТ попълва необходимата информация – две имена, имейл адрес, желана сума. След запознаване и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия за програма за еднократни и месечни дарения на Фондация “Програма Генерация”, ДАРИТЕЛЯТ ще бъде пренасочен към сайта на Paypal или Stripe за извършване на трансакцията.
Б) Еднократните и периодичните дарения се обработват от Paypal или Stripe – технологични компании, които предлагат различни финансови решения за онлайн плащания. Данните за банковата карта, които ДАРИТЕЛЯТ предоставя на сайта на Paypal и Stripe, са криптирани и 100% защитени, тази информация не е достъпна за нашата организация.
В) До два работни дни след извършване на успешна трансакция ДАРИТЕЛЯТ, получава по имейл обобщена информация за уговореното между него и Фондация “Програма Генерация” във връзка с еднократното или периодичното дарение.
Г) След завършване на първото еднократно или периодично дарение в системата на Фондация “Програма Генерация” се създава профил на ДАРИТЕЛЯ. Достъпът до профила е чрез предоставения от ДАРИТЕЛЯ имейл адрес и парола избрана от него. Информация за всички извършени еднократни дарения, за всички абонаменти за периодични дарения и за всички извършени дарения по съществуващи абонаменти е достъпна по всяко време за ДАРИТЕЛЯ през неговия профил.
Д) ДАРИТЕЛЯТ ще бъде уведомяван по имейл за всяко предстоящо периодично плащане най-малко 2 дни преди датата на изпълнението им или, в случай че това не е възможно, в друг разумен срок. Информация за активните абонаменти и за предстоящите плащания по тях е достъпна по всяко време за ДАРИТЕЛЯ чрез личния му профил на интернет страницата на Фондация “Програма Генерация”.
Е) ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати своя абонамент за периодично дарение по всяко време, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на изпълнението на следващото плащане, като прекрати абонамента си през своя профил в системата на Фондация “Програма Генерация” или като заяви своето желание по имейл.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

3.1. Финансирането, предоставено за Фондация “Програма Генерация” се използва за посочената набирателна кампания, както и за обработване на трансферите и за екипът, осъществяващ кампанията.

КОМУНИКАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

4.1. ДАРИТЕЛЯТ предоставя личните си данни доброволно и разрешава на Фондация “Програма Генерация” да ги обработва и съхранява във връзка с дейностите по набирателната кампания. При промяна в предоставените данни за кореспонденция и контакт ДАРИТЕЛЯТ ще информира Фондация “Програма Генерация” своевременно.
4.2. Фондация “Програма Генерация” се ангажира да изпраща на ДАРИТЕЛЯ информация за своята дейност, за изразходването на дарените средства минимум 2 пъти в годината по ел. поща на адресите, посочени от Дарителя. Актуална информация за дейността на организацията е достъпна на страницата: https://generation-program.com
4.3. Фондация “Програма Генерация” се ангажира да изпраща на ДАРИТЕЛЯ свидетелство за дарение на база направените през годината дарения до края на месец януари на следващата година.
4.4. ДАРИТЕЛЯТ дава съгласие да получава от Фондация “Програма Генерация” информация за дейността на организацията по предоставения електронен адрес, посочен от ДАРИТЕЛЯ.
4.5. Съгласно чл. 22., ал. 1., т. 1., буква о) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ДАРИТЕЛЯ има право на данъчно облекчение в размер на до 5% от сумата от годишната данъчна основа, за даренията си към Фондация “Програма Генерация”. За целта, след поискване от негова страна, Фондация “Програма Генерация” издава на ДАРИТЕЛЯ годишно удостоверение (служебна бележка) за извършените от него и приети от Фондация “Програма Генерация” дарения през предходната година.

КОНТАКТ с Фондация “Програма Генерация”

5.1. Данни и контакт за връзка с Фондация “Програма Генерация”: office@generation-program.com; тел:0888817316;
5.2. Адрес за кореспонденция: София 1404, ул. Луи Айер 2, ет. 10, офис 2;
5.3. Банкова сметка: Първа инвестиционна банка, BIC/SWIFT код: FINVBGSF, сметка BG74FINV91501217721856;
5.4. ЕИК 207501603.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕKРАТЯВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ за Фондация “Програма Генерация”

6.1. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да дарява месечни дарения за безсрочен период от време или до прекратяване на месечните дарения.
6.2. ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати абонамента си за периодични дарения по всяко време, като прекрати абонамента си чрез личния си профил на интернет страницата на Фондация “Програма Генерация” или като информира Фондацията по имейл или телефон, посочени в т. 5.1. 6.3. Ако ДАРИТЕЛЯТ преустанови извършването на индивидуални периодични дарения за Фондация “Програма Генерация”, сумата на вече реализираните дарения не се възстановява.